ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดกุดตะเคียน
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ในการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
กิจกรรมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
กิจกรรมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน