“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
งานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านเขาดิน
งานวันเด็กที่โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่คณะครู โรงเรียนวัดทองย้อยในการประเมิน สมศ.รอบที่4
การเต้นบาสโลบเพื่อสุภาพที่โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
โรงเรียนวัดดอนยอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตากับพวกเราชาวโรงเรียนดอนยอ
ขอขอบคุณทุกท่านกลุ่มช่างมีนอาสาศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอำเภอบ้านนา “บ้านนาเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562
ขอขอบคุณทหารจิตอาสาค่ายป. 2 พัน 102 รอ.ที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของพวกเรา
แนะนำวิเคราะห์ข้อสอบ NTและ RT
พลังมดงานโรงเรียนวัดท่าทราย