นักเรียนรับ-ส่งใบงาน และมอบอาหารเสริมนม UHT คนละ 19 กล่อง ให้กับนักเรียน
รับการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXTED CROWDFUNDING ประจำปี 2564 สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้ครูและนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แ
โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
นักเรียนรับใบงาน สัปดาห์ที่ 1-2 ระหว่าง วันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2564 และมอบอาหารเสริมนม UHT , เงินค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนักเรียน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 4 (21 – 25 มิถุนายน 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 3 (14 – 18 มิถุนายน 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวนได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ตามแนวทางที่กรมสวัสดิการและกรมคุ้มครองแรงงานกำหนด โดยผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นักเรียนรับใบงาน สัปดาห์ที่ 3 ระหว่าง วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 และมอบอาหารเสริมนมให้กับนักเรียน ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สัปดาห์ที่ 1 (1 – 4 มิถุนายน 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 การรับเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรับใบงาน สัปดาห์ที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2564 นำงานกลับมาส่งในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
พิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่ม เทิดพระเกียรติ ครบรอบ 287 ปี
รับสมุดบันทึกผลการเรียน / ใบแจ้งผลการเรียน/ ปพ.1
โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีภัยในสถานศึกษา
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ความสำเร็จ (บัณฑิตน้อย) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน