วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ความสำเร็จ (บัณฑิตน้อย) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ การส่งมอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง และมอบสมุดเงินฝากคืนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก นายจักริน มณี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และ นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนชั้น อ.2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนายอภิชัย ซาซุม รอง ผอ.สพป.นครนายก และนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มาตรวจราชการ และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONSITE ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ดำเนินการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบพระคุณนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายกได้ดำเนินการออกทำบัตรเคลื่อนที่ ให้กับเด็กนักเรียนที่ อายุ7 ปีขึ้นไป จำนวน 27 ราย ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน มอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 10 มีนาคม 2564 กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อการยังชีพ ของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.วัชระ พุมมา สารวัตรป้องกันปราบปราสถานีตำรวจภูธรปากพลี และคณะ มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน