การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในระยะเวลา 1 ปี
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รวมใจจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) รับมอบโล่รางวัล OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล จาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมี่ยน
ประชุมประธานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ครั้งที่ 3/2562
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสพอัคคีภัย
คณะครูให้การต้อนรับ คณะปปช ซึ่งเข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ