ประชุมโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
มอบเกียรติบัตรนักเรียน รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
มอบเกียรติบัตรสถานศึกษา รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562
ประชุมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding
ลงนามถวายพระพร
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
อบรมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference
ประชุมออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ประชุมออนไลน์พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตรวจเยี่ยมนักการภารโรงประสบอุบัติเหตุ
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา
ประชุมออนไลน์พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019