ประชุมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาและผลการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564
ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ประชุมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ของ สพป.นครนายก
ประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาริกา
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
การเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ “ถนนสายจงรักภักดี”
ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2564
ประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิค ฯ