ประชุมลูกเสือจิตอาสาครั้งที่ ๑
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประชุมระดมความคิดและสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
มอบโล่รางวัล โครงงานสุขภาพของนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพ
อบรมการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาข้อมูลความต้องการระบบคอมพิวเตอร์