ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะนิเทศ ติดตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
คณะนิเทศ ติดตามกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ขอแสดงความยินดี“หนูน้อยจ้าวเวหา”
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคนของโรงเรียนวัดบ้านพริก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำ ปี2562
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม และโรงเรียนบ้านคลอง 30
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตรวจเยี่ยมดูอาการเด็กนักเรียนเกิดอุบัติเหตุ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)