ต้อนรับผู้ตรวจราชการ สพฐ.
การประชุมพิจารณาโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
พิธีปิดโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริงของนักจิตวิทยาฯ
ต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นการศึกษา
บรรยายให้ความรู้ รอง ผอ.สพท. ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมโครงการพัฒนานักจิตวิทยา
อบรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การประชุมอบรมโครงการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
ลงพื้นที่โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)