ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 4431 ครั้ง ]

การจัดสอบปลายปี สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-26 13:51:29 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : ร่วมงานรับตราตั้ง แต่งตั้งเจ้าอาวาส วัดท่าชัยศรีสุทธาวาส
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-26 10:55:09 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
ขอขอบคุณโรงพยาบาลองครักษ์ ให้ความรู้เรื่อง " ไวรัสโควิด 19 "
ผู้โพสต์ : วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
เมื่อ : 2020-02-24 13:39:45 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-24 12:55:56 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
จับจีบผ้าเนื่องในงานประจำปีมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-24 11:06:10 ผู้เยี่ยมชม : 3 ครั้ง
การประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทยกิจกรรมทักษะวิชาการกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลาง
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-24 10:41:04 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายประเสริฐ ลิ้มสกุล นายเกรียงศักดิ์ จันดา และนางสาวธัญชนก สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปากพลี กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มาให้ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นักเรียน และสาธิตการใส่หน้ากากอนามัย และการล้างมือ 7 ขั้นตอน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-20 14:37:47 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-02-19 15:14:21 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-02-19 15:09:01 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (การทำกล้วยบวชชี)
ผู้โพสต์ : บ้านหนองกันเกรา
เมื่อ : 2020-02-19 15:05:28 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-18 14:24:03 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย : การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-18 12:38:09 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-14 16:01:30 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การทดสอบความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
ผู้โพสต์ : วัดเอี่ยมประดิษฐ์
เมื่อ : 2020-02-14 10:14:23 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
การประเมิณความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-14 09:45:52 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลอง 14
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-02-14 08:37:03 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ขอแสดงความไว้อาลัย ต่อผู้จากไปในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-12 15:44:00 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย ยืนไว้อาลัย เหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-11 16:55:40 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
โรงเรียนวัดท่าชัย ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2020-02-11 16:46:11 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เมื่อ : 2020-02-11 12:41:50 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
กิจกรรม"ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เมื่อ : 2020-02-11 12:31:20 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2020-02-08 11:59:52 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดวังปลาจีด ณ วัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-02-07 13:44:49 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-02-07 13:32:29 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
ดร.รักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) นิเทศ ติดตามและประเมินผล การซักซ้อม รายการกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้โพสต์ : วัดพลอยกระจ่างศรี
เมื่อ : 2020-02-06 19:10:16 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) คณะครูและนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
ผู้โพสต์ : วัดพลอยกระจ่างศรี
เมื่อ : 2020-02-06 15:21:54 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ทำการทดลองใช้สื่อคณิตศาสตร์กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : วัดโคกสว่าง
เมื่อ : 2020-02-06 09:10:59 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
"ปลูกต้นไม้แห่งความรัก"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-04 14:03:49 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
"บ้านวิชาการ"ที่โพธ์แก้วเบญจธาราม
ผู้โพสต์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
เมื่อ : 2020-02-03 14:21:08 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ขอขอบคุณ บริษัทเซลโวไลน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 13:05:37 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>