ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 8888 ครั้ง ]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางเสาวรภย์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-04 14:40:39 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
การประเมิน การนำเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 13:12:17 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
การมอบรางวัลคุรุสดุดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 11:48:26 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ตรวจติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Education Test)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 08:40:55 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ตรวจติดตามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ( Ordinary National Education Test) ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-03 08:37:32 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางสาวกุลณัฐ เหมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-31 16:27:00 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางสาวพิมจันทร์ พิมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวากยาว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-31 16:25:13 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
โครงการค่ายวิชาการ พร้อมแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง-บางอ้อ-อาษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-31 15:04:52 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ฝึกประสบการณ์การนิเทศฯของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-31 15:01:06 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-30 14:23:56 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
การประชุมและแสดงความเห็นให้ข้อคิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-30 13:21:33 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์การนืเทศฯ ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-29 11:15:59 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-28 08:42:10 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-27 10:49:51 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนายวิลาศ เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง30
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-24 14:01:21 ผู้เยี่ยมชม : 221 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ และสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-24 13:56:41 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
การประชุม ชี้แจงการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ ณ ห้องประชุมท่าช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-24 10:58:04 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนายอาณัติ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง30
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-24 10:32:40 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางวาสนา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-23 16:30:31 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อํานวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนายสิทธิชัย คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหอย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-23 14:17:46 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 16:32:31 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมครูวิทยากรโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" ปีที่ 6 พ.ศ.2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 12:20:28 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
สวดพระอภิธรรมศพ นายประสงค์ มากสุข อายุ 41 ปี นางสุพัตตรา จำรัส อายุ 42 ปี บิดา มารดา ของเด็กชายธนัญชัย มากสุข นักเรียนโรงเรียนวัดท่าทราย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 09:55:48 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
เยี่ยม เด็กชายธนัญชัย มากสุข นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนวัดท่าทราย ซึ่งประสบอุบัติเหตุ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 08:26:16 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ของแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดทองจรรยา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-20 16:12:36 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ปฐมนิเทศ ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการอบรม ในโอกาสมาฝึกประสบการณ์ที่สพป.ต้นแบบ รวมทั้งศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สังกัดสพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-20 13:33:13 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-14 08:52:27 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-10 12:18:53 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:59:02 ผู้เยี่ยมชม : 36 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 11:57:31 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>