ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7664 ครั้ง ]

ประชุมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ พ.ศ.2559
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-12 07:51:53 ผู้เยี่ยมชม : 82 ครั้ง
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถีงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-12 07:41:57 ผู้เยี่ยมชม : 57 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-10 17:35:20 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
ศึกษาดูงานสพป.จันทบุรี เขต 2
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-10 17:26:46 ผู้เยี่ยมชม : 88 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-10 17:17:20 ผู้เยี่ยมชม : 64 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมชมนิทรรศการโรงเรียน ICU
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-05 11:24:05 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
พิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-05 11:12:49 ผู้เยี่ยมชม : 61 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 11:45:13 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 11:38:46 ผู้เยี่ยมชม : 87 ครั้ง
สพป.นครนายกร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 11:25:28 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของนางสาวบุษบา อามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 11:19:00 ผู้เยี่ยมชม : 78 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 11:13:39 ผู้เยี่ยมชม : 68 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของ นางสาวปรียาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-03 11:11:11 ผู้เยี่ยมชม : 67 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของ นายสมกฤษ บำรุงจิตต์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-27 12:41:34 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของ นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-27 12:33:03 ผู้เยี่ยมชม : 111 ครั้ง
อบรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-27 12:16:05 ผู้เยี่ยมชม : 141 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของ นายสุนทรพงษ์ วรนุช
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-27 12:12:46 ผู้เยี่ยมชม : 74 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของ นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-27 12:08:39 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของ นางสาววรรณา เฮงน้อย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-27 12:02:00 ผู้เยี่ยมชม : 123 ครั้ง
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดท่ามะปราง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-23 21:40:01 ผู้เยี่ยมชม : 91 ครั้ง
โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จังหวัดนครนายก ประจำปี 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-23 13:42:12 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของนางณัฐมน สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-23 13:37:07 ผู้เยี่ยมชม : 109 ครั้ง
ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1 ของนางพีรภาว์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-23 13:32:49 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
ตรวจติดตามการเรียนการสอน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-22 10:54:34 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-20 11:53:29 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-20 11:42:44 ผู้เยี่ยมชม : 98 ครั้ง
ขอขอบคุณ คุณสมบัติ ตั้งคณาและครอบครัว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-20 11:22:15 ผู้เยี่ยมชม : 71 ครั้ง
ค่ายเยาวชน ...รักษ์พงษ์ไพร รุ่นที่ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-20 10:59:32 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-19 22:37:34 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ครั้งที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-06-19 21:07:24 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 27/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>