ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 20 ครั้ง ]


การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โดย : บ้านหนองกันเกรา/


          ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จำนวน 8 คน ได้ทำการสอบ RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2562 ในด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป                                                                             

  การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1