ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 21 ครั้ง ]


กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

โดย : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม/


          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางละอองดาว พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม มอบให้คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธารา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา และรับฟังธรรมเทศนา จากพระครูโพธิรัตนธรรม ณ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตและรู้จักการร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา                                                                             

    กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา