ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

"บ้านวิชาการ"ที่โพธ์แก้วเบญจธาราม

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 25 ครั้ง ]โดย : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม/


          วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางละอองดาว พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม พร้อมด้วยคณะครูได้จัดกิจกรรม"บ้านวิชาการ" ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแยกเป็นฐานกิจกรรมดังนี้ ฐานที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฐานที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฐานที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฐานที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฐานที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฐานที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฐานที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฐานที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากตัวอย่างได้ลองปฏิบัติจริงแก้ปัญหาต่าง ๆทำให้เด็กมีความสุข ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม