ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 47 ครั้ง ]


กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          นายไพฑูรย์ จันทะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3ดรุณศึกษา นำคณะครูนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา                                                                             

    กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตรและบริเวณโดยรอบ