ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 58 ครั้ง ]


โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ เปิดเผยว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมทางการเกษตรระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และนำความรู้ไปเสริมต่อเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และเด็กนักเรียน ยังได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยจากสารพิษ                                                                             

    โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อลูกเด็กๆนักเรียนที่ชลนายกสงเคราะห์