ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 43 ครั้ง ]


การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ นายละออ เหนือเกาะหวายผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ เปิดเผยว่าทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านการเกษตรให้กับเด็กเพื่อให้เด็กสามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปฏิบัติจริงและสามารถนำผลผลิตจากการร่วมแรงร่วมใจของเด็กๆและคุณครูทำให้บรรยายกาศโดยรอบโรงเรียนร่มรื่นสวยงามและยังนำผลิตผลที่ได้มาจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กๆได้รับประทานกันอย่างทั่วถึง และเด็กๆยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน                                                                             

    การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น