ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 116 ครั้ง ]


ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบสพป.นครนายก


          นายธนะบูลย์ สหัสสานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธ์แทน นายวินัย อ่ำประเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ นายวันชัย เกตุวัลห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนได้ฝึกวินัยจราจร ในกิจกรรมลูกเสือผู้ช่วยจราจร ซึ่งตำรวจจราจรองค์รักษ์ได้ให้ความอนุเคราะห์การฝึกฝนกับนักเรียนในกิจกรรม ลูกเสือผู้ช่วยจราจร เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของวินัยจราจรพร้อมทั้งได้ ความรู้ในเรื่องจราจร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้และยังสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อีก ทั้งนี้ทางโรงเรียนและสพป.นครนายก ขอขอบคุณตำรวจราจรองครักษ์มา ณ โอกาสนี้                                                                             

    ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน ผู้ช่วยจราจรจากลูกเสือโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนอนุบาลองครักษ์โรงเรียนวัดโพธ์แทน