ผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


นายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผอ.สพป.นครนายก

รองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก


แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.นครนายก

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 8 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 327944
เริ่มนับวันที่ 22 ธ.ค. 2558

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
22
Last Month
26
This Year
336
Last Year
352

กล่องความรู้

 

ข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กรมอนามัยขอความอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งในสังกัด ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ตั้งแต่บัดนี้้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยส่งผลงานไปที่กลุ่มทัตตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้ประโยชน์ [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career Bootcamp [คลิกอ่านต่อ..]  ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตร (เรียนด้วยตนเอง 4 เดือน) เป็นบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ส่งเสริมการศึกาาตลอดชีวิตและเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยกระดับวิทยฐานะในหน้าที่การงาน ผู้เรียนจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชานั้นๆ สามารถขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในปี 2562 โครงการสัมฤทธิบัตรเปิดรับสมัคร 4 รุ่น (4 ครั้ง) โดยนำชุดวิชาจาก 11 สาขาวิชา มาเปิดให้เลือกเรียน 1 - 3 ชุดวิชา จาก 250 ชุดวิชา ขณะนี้กำลังรับสมัครครั้งที่ 4 รุ่นที่ 109 ดังนี้ [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 โดยขอความอนุเคราะห์ ท่านประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนในสังกัด จัดส่งวีดีโอหรือรูปถ่าย พร้อมบรรยายรายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม จากภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นางสาวอริสรา ทักษวาจา เบอร์โทรศัพท์ 061-403-0700 และนางสาวจิตริณี แก้วจินดา เบอร์โทรศัพท์ 065-5162967 [คลิกอ่านต่อ..]  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการ "บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 โดยขอความอนุเคราะห์ ท่านประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนในสังกัด จัดส่งวีดีโอหรือรูปถ่าย พร้อมบรรยายรายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น บัดนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรีส ได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรม จากภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นางสาวอริสรา ทักษวาจา เบอร์โทรศัพท์ 061-403-0700 และนางสาวจิตริณี แก้วจินดา เบอร์โทรศัพท์ 065-5162967 [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภททีมโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ [คลิกอ่านต่อ..]  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครนายก เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม รายละเอียดประกอบการเสนอโครงการตามเอกสารแนบ [คลิกอ่านต่อ..]  รับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซีพีแรม [คลิกอ่านต่อ..]
เอกสาร/หลักฐานการประเมิน ITA Online 2562 [ส่งข้อมูล]


เอกสารการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก[ส่งข้อมูล]


  ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน [เอกสารแนบ]


  แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ e-mail : chaman3012@obecmail.obec.go.th [เอกสารแนบ]


  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานเขตสุจริต [เอกสารแนบ]


  เครือข่ายการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [เอกสารแนบ]


  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร 1) [เอกสารแนบ]


  หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  เค้าโครง) แผนปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 [เอกสารแนบ]


  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


  one stop service การออกหนังสือรับรองสิทธิ(การกู้เงิน) การลงทะเบียนหนังสือราชการ [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดเกาะพิกุล [เอกสารแนบ]


  การขายทอดตลาดและอาคารสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน [เอกสารแนบ]


  รับสมัครขอรับทุนการศึกาาบุครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประจำปี 2562 [เอกสารแนบ]


  ประกาศรับสมัครลุูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ [เอกสารแนบ]


  แนวทางการรายงานการควบคุมภายในสพป.นครนายก [เอกสารแนบ]ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนการศึกษา


Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก [ดูทั้งหมด]


กระดานร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด]


ข่าวสาร สพป.นครนายก เด่นประจำสัปดาห์

ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวโรงเรียน E-network สพป.นครนายก [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips สพป.นครนายก [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.นครนายก [ส่งไฟล์]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ สพป.นครนายก [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]