ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
12/07/2562 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคดี
12/07/2562 O9 Social Network กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/07/2562 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
03/07/2562 O31 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มกฎหมายและคดี
03/07/2562 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครนายก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/06/2562 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
16/06/2562 ขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16/06/2562 ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมายและคดี
16/06/2562 ขั้นตอนการขอยกเลิก ปพ.1 กรณีสูญหาย/กรณีเสียหาย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16/06/2562 ขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1-2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16/06/2562 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ One Stop Service กลุ่มอำนวยการ
16/06/2562 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสิทธิ (กู้เงิน) กลุ่มอำนวยการ
16/06/2562 O14 ขั้นตอนการขอคัดสำเนา กพ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
13/06/2562 O14 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
11/06/2562 ขั้นตอนการขอรับเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร สพป.นครนายก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/06/2562 O14 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล