ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
09/07/2562 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09/07/2562 O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27/06/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน รายไตรมาส ปี 2562 กลุ่มนโยบายและแผน
27/06/2562 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 กลุ่มนโยบายและแผน