ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
02/07/2562 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/07/2562 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/06/2562 รายงานความพึงพอใจการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ประจำปี 2561 กลุ่มอำนวยการ
11/06/2562 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
10/06/2562 รายงานผลการดำเนินงาน สพป.นครนายก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
10/06/2562 รายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ