ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/10/2562 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/10/2562 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2562) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/10/2562 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กการจัดงานเฉลิมฉลอง " 10 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก " กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08/10/2562 มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25/09/2562 แจ้งรายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25/09/2562 แจ้งรายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/09/2562 การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/09/2562 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06/09/2562 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work expenence) กับกิจกรรม "ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการปฎิบัติธรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19/08/2562 การสรรหากรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15/08/2562 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09/08/2562 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/08/2562 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียบเกินจำเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/08/2562 การขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภฃนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/08/2562 การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนครนายก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
09/07/2562 การดำเนินการขยายผลเพิ่มจำนวนลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04/07/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04/07/2562 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/07/2562 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/07/2562 การขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/07/2562 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/07/2562 การจัดประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/07/2562 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/06/2562 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/06/2562 สำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/06/2562 แจ้งเลื่อนการประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/06/2562 การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบระดับประเทศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/06/2562 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ต้นกล้าวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" Young antidrug season 2" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20/06/2562 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/06/2562 ขอความร่วมมืออบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/06/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรวิชาระเบียบแถว และการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/06/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/06/2562 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู่เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/06/2562 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางป้องกันและมาตรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10/06/2562 การจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/06/2562 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/06/2562 การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชินีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07/06/2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06/06/2562 ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31/05/2562 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31/05/2562 การนำเข้ากำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีวบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30/05/2562 การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/05/2562 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Tele conterence กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/05/2562 การนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/05/2562 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/05/2562 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการจัดงาน " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/05/2562 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24/05/2562 การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/05/2562 เผยแพร่แนวทางน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/05/2562 การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/05/2562 สำรวจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21/05/2562 ขอเชิญร่วมงานและจัดนิทรรศการ" 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" จังหวัดนครนายก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/05/2562 แจ้งการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระราชดำริฯ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/05/2562 การประกวดเขียนเรียงความ"7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16/05/2562 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14/05/2562 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14/05/2562 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/05/2562 การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/05/2562 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกดลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/05/2562 การดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/05/2562 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/05/2562 การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23/04/2562 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23/04/2562 เชิญชวนสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23/04/2562 แจ้งการปะเมินตนเอง โรงเรียนวิถีพุทธ ผ่าน www.vitheebuddha.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/04/2562 การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22/04/2562 การประชุมเชิงปฏิบัตการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 : กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17/04/2562 การจัดทำแผนประกอบการของบประมาณสนับสนุน ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
11/04/2562 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05/04/2562 แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขอรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3ปีบริบูรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
05/04/2562 คลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
04/04/2562 ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
03/04/2562 รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02/04/2562 สรุปผลการนำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
29/03/2562 การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/03/2562 การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอ เข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/03/2562 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28/03/2562 การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.ช) ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18/01/2559 กำหนดการออกประเมิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา