นางนพภา อินทิม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญา