นายธีรพันธ์ ไทยมา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเจริญ