นางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชัย