นายสิริชัย เล็กเขตร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)