นายไพฑูรย์ จันทะโชติ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลอง 3 (วิทยา)