ข้อมูลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศรกมล ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษานายวัชรพล สุวรรณธาดา
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ