ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายละออง เหนือเกาะหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์นางนกรณ์ชนก พรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักนางพีรภาว์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายกนายถาวร สังออน
ผุ้อำนวยการอำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬานายถาวร พลูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกระชายว่าที่ ร.ต.วินัย หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุตธรรมารามนางลัดดาวัลย์ คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยนายไพฑูรย์ จันทะโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณวิทยานายจเร แดงโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคีนายสุราช หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวิทยาคารนางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้องนางสาววาสนา พวยอ้วน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์นายเชาวลิต สีชัยลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรังนางสาวกนกวรรณ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวานางนพภา อินทิม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมปัญญานางพรวิภา เชยกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกานายมณีชัย ชูราษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนายพัฒนาการ จิตรมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่านนางศิริวรรณ เสนารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบกเขียวนางสาวรตนพร พนมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอนางพิชัย แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดตะเคียนนางปราณีต หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทรนางจารุวรรณ จันทะเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยารามนางปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
โรงเรียนวังทิพย์พันธารามนายสิทธิชัย คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหอยนายธีรพันธ์ ไทยมา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเจริญนางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวันนางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
ผู้อำนายการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทรายนานายธนวัฒน์ เครือละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยนางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังดอกไม้นางสาวนาตยา เวชมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนาว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตูมนายวุฒิชัย พันธ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหมืองนางวาสนา บานเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนารามนางสาวธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนหัวเขาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวเขาแก้วนายไพฑูรย์ จันทะโชติ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลอง 3 (วิทยา)นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพลี(ชุมชนวัดเกาะหวาย)นายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพร็ชนายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)นางสำราญ รักอิสระ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองจรรยานางเสาวรภย์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้วนายสัมพันธ์ ญาณสุธี
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลางนายจำลอง เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายกนายสิริชัย เล็กเขตร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการโรเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร)นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริกนายสมชาย นาคนัค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนานางสาวภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)นายอดิศร เทพเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณนางสาวละอองดาว พรายงาม
ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธารามนายรัตนชัย วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินนายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรีนางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้องนางสาวอรุณวรรณ สุบิน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยมนายจำเริญ พงษ์สมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยนายสมกฤษ บำรุงจิตต์
โรงเรียนวัดสะพานนายไพโรจน์ ศรีสว่าง
โรงเรียนวัดทางกระบือนายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันจามนายเอนก แก่นเผือก
อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสะอาดนายชัยวัฒน์ จันทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33นายคมศักดิ์ หวานขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดทวีพูลรังสรรค์นางวิยะดา เขาพระจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรมนางดวงเดือน คงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อยนางสาวภัชรพร เจดีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรานายวิลาศ เสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง30นางสาวละอองดาว พรายงาม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวากยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73นางพัชรินทร์ พืชสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเพิ่มนายคมกฤษ จันทิลา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุลนางบุษบา อามิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบนายสมชาย ทาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางนางปราณี วาดเขียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14ว่าที่รอ รณกฤต รัตนสีทา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพลนางอรวรรณ อยู่ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวชนายรังสิวุฒิ ป่าโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทนนางบุญจิรา ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31นายอาณัติ แซ่โค้ว
อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง30วันสันติธรรมราษฎ์บำรุง
นายสัตถามุติ รักสนิทสกุลนางพัทยา เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถนายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพลูรังสรรค์นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณนางศิริพร เชื้ออินทร์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนวัดจันทร์เรืองนายเสน่ห์ นิ่มเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทองนางรสิตา กุดแถลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียนนางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง23นางปรียาภรณ์ เฉลิมสุขศรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง22นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง22นางสาววรรณา เฮงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง17
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหกวานายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์นางสาวสวรรค์ สมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง1นางละเอียด แสงหิรัญ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 24นางสาววศินี มุกดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงษ์นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษีนางอัชรา สวัสดิลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์นายสุนทรหงษ์ วรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์นายสุขสันติ โพสุวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามนางสาวรัชนก คำวัจนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีนางมุกดา โชติธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์นางณัฐมน สุวานิโช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่นายวันชัย เกตุวัลห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนางสาววิรัชนี สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่่นางอัจฉรา ศรีญากูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการโรงเรียนบ้านหัวหมอนนายอัครเดช จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างนางสาวพรดา อินทปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครูนางทรงศิลป์ สังออน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวนนายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกานายชัยณรงค์ นาถิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปรางนางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาดนายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอยนายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพลี(ชุมชนวัดเกาะหวาย)นายอัครเดช จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินหินแร่นายเกรียงศักดิ์ เอื้อใจ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชรนางสาวสุณี จันทร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้