ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวนฤมล ปึกคม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาววรัญสิญา แสงแก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฎิบัติการน.ส.วาสนา ฉิมพะวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายต่วนซัลมัน ตวนแม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางทัศนีย์ ศรีเดช
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.นครนายกน.ส.สุภาวิดา เดชพลกรัง
ธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายกนางสาวิตรี บำรุงเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราวนางสาวศรีจันทร์ สร้อยระย้า
เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราวน.ส.นฤมล เรืองโสภา
เจ้าพนักงานธุรการ ลูกจ้างชั่วคราว