ข้อมูลกลุ่มนโยบายและแผน
ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางศรัณย์รัชต์ พันธุ์ดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนายภาณุทัต คำเขียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวสุดารัตน์ ไทยถัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวลัดดาวัลย์ เพชรรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวไซนับ มะแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน