ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางวัชราพร นาคพุทธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางหัสสา กาหล่ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางเนตรดาว ใจผ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุจิตตรา วงษ์เสงี่ยม
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนางวยุรี สำเนียงเย็น
นักทรัพยากรบุคคคลปฏิบัติการนายกิตติวัฒน์ กะโด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวธนิดา ป้อมเรือง
พนักงานราชการ