ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานายการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางสาวศรกมล ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษานายจักริน มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีนายบัญชา รัตนมาลี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯนางธิดารัตน์ มีสาระภี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ