ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางธิดารัตน์ มีสาระภี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายอรรคพล พวยอ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ
พนักงานราชการนางสาวนฤมล ไต่เมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางสาวอัญชิสา บุญอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางทองคำ คำเต็ม
พนักงานราชการ (แม่บ้าน)นางสาวพรนภา พรหมศร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนายณรงค์ชัย นาคสุข
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนางสาวหนึ่งฤทัย กรภัทร์กุลไพศาล
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ