ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางประภร พูลศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุบิน ณ อัมพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายกิตติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวขวัญยืน มูลศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางอรัญญา สุธาสิโนบล
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางชวนชื่น ทัศนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายโสภณ อั๋นบางไทร
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษนางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวสุชาดา ทองอยู่
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางบุญณิศา มะสิโกวา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ศึกษานิเทศชำนาญการนางสาวซูใบดะห์ ยูโซะยาแล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายรามิล ตาเดอิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน