ข้อมูลหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษนายสหพัฒน์ รัตนศรีประทีป
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนางณภาษร อ๊อกเวชะ
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์