ข้อมูลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศรกมล ระโหฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษานายวัชรพล สุวรรณธาดา
เจ้าพนักงานธุรการ