ข้อมูลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษานายวัชรพล สุวรรณธาดา
เจ้าพนักงานธุรการ