Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของนักเรียนโรงเรียนวัดเนินหินแร่(เหมยากรนุสรณ์) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้ดูแลระบบ
2 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดเนินหินแร่(เหมยากรนุสรณ์) ผู้ดูแลระบบ