Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2562) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กการจัดงานเฉลิมฉลอง " 10 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก " กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5 มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 แจ้งรายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 แจ้งรายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 การจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work expenence) กับกิจกรรม "ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการปฎิบัติธรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
16 การสรรหากรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
21 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียบเกินจำเป็น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 การขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภฃนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
23 การติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนครนายก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28 ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 การดำเนินการขยายผลเพิ่มจำนวนลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
31 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
32 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
33 การขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
34 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
35 การจัดประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
36 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
37 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 การจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
39 สำรวจความต้องการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 43 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
40 แจ้งเลื่อนการประชุม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
41 การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบระดับประเทศ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
42 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ "ต้นกล้าวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" Young antidrug season 2" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
43 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
44 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ขอความร่วมมืออบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานและคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรวิชาระเบียบแถว และการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรวิชาแผนที่ - เข็มทิศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
49 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
51 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู่เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52 ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางป้องกันและมาตรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53 การจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54 การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55 การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชินีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้ องค์ราชัน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ขอเชิญบุคลากรเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57 ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60 ราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62 การนำเข้ากำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีวบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
63 การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
64 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Tele conterence กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 การนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
66 การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
67 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการจัดงาน " 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
69 การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
70 เผยแพร่แนวทางน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา : มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
71 การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72 สำรวจผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
73 ขอเชิญร่วมงานและจัดนิทรรศการ" 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" จังหวัดนครนายก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74 แจ้งการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระราชดำริฯ การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
75 การประกวดเขียนเรียงความ"7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
76 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
77 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
78 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
79 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
80 การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกดลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
82 การดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
83 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
84 การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
85 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 เชิญชวนสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
87 แจ้งการปะเมินตนเอง โรงเรียนวิถีพุทธ ผ่าน www.vitheebuddha.com กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
88 การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
89 การประชุมเชิงปฏิบัตการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 : กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
90 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
91 การจัดทำแผนประกอบการของบประมาณสนับสนุน ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
92 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
93 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
94 แจ้งมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เรื่อง การขอรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3ปีบริบูรณ์) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
95 คลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
96 ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
97 รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
98 สรุปผลการนำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
99 การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
100 การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอ เข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้ายเพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
101 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
102 การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ช.ช) ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
103 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
105 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ปรับปรุงค่า Factor F กลุ่มนโยบายและแผน
106 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน
107 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดใหญ่ กลุ่มนโยบายและแผน
108 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดกลาง กลุ่มนโยบายและแผน
109 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนโยบายและแผน
110 จำนวนนักเรียน 10 ธันวาคม 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
111 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
113 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล
114 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
115 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
117 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
118 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
119 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
120 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
121 ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
122 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
123 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
124 ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
125 ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
126 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ตัวอย่างการคัดเลือกธุรการโรงเรียน 9000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
128 ตัวอย่างการคัดเลือกธุรการโรงเรียน 9000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
129 ตัวอย่างการคัดเลือกธุรการโรงเรียน 9000 กลุ่มบริหารงานบุคคล
130 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้าง ปี2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
131 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
132 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
133 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
134 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
135 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
136 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
137 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิ์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
138 ราคากลางครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
139 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้าง ปี2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
140 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
141 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
142 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 กลุ่มนโยบายและแผน
143 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
144 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
145 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
146 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
148 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นครนายก กลุ่มอำนวยการ
149 คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 กลุ่มอำนวยการ
150 ระบบควบคุมภายใน สพป.นครนายก กลุ่มอำนวยการ
151 แนวทางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
152 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
153 โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
154 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มนโยบายและแผน
155 one stop service กลุ่มอำนวยการ
156 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
157 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
158 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
159 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มนโยบายและแผน
160 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
161 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
162 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
163 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
164 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
165 แผนผังการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
167 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
168 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
169 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
170 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
171 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
173 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
175 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
176 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
177 รายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
178 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
179 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
180 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
181 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
184 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
185 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานที่สำนักงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กลุ่มบริหารงานบุคคล
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
187 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
188 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
189 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
190 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
191 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
192 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
193 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
194 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี (รอบ 12 เดือน) (ต่อ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
195 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี (รอบ 12 เดือน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
196 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
197 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
198 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
199 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
200 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
201 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
202 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
203 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
204 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
205 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
206 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 399/2560 สพค. สพฐ. ชี้แจงปัญหาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ครูผู้เข้ารับการพัฒนาแนวใหม่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
207 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
208 แบบกรอกข้อมูลการอบรม (เฉพาะกรณีที่สำรองจ่ายเงินแล้ว และถูกระบบยกเลิกเนื่องจากยืนยันการลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดระยะเวลา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
209 แจ้งข้าราชการครูกรอกแบบคำร้องขอรหัสผ่านใหม่สำหรับเข้าระบบ Trianing.obec.go.th (สำหรับข้าราชการครูสังกัด สพฐ.) กลุ่มบริหารงานบุคคล
210 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
211 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
212 โครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล
213 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
214 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
217 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
218 ประกาศผลสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
219 ประกาศผลสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
220 ประกาศผลสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
221 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
222 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
223 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
225 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
227 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล
229 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
230 ประกาศ(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
231 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
232 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
233 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
236 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
237 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
238 แบบรายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
239 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
240 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
241 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
243 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
244 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
245 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
246 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
247 ตัวอย่าง แบบรายงาน การประเมินโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน
248 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
250 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
251 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
252 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
253 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
254 การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารงานบุคคล
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
257 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 , ม.3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
258 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
259 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
260 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
261 คู่มือการประเมินอ่านออก เขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
262 โครงสร้างข้อสอบกลาง ป.2,4,5 & ม.1,2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
263 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
264 แบบฟอร์มการขอมีบัตรข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังคะ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
265 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
266 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
267 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง กลุ่มบริหารงานบุคคล
268 ผังการออกข้อสอบ (Test-blueprint) NT,O-NET ปีการศึกษา 2559 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
269 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
270 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
271 ใบสมัครการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
272 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุปละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ต่อ3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
273 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุปละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ต่อ2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
274 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุปละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
275 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุปละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
276 แบบคำขอใช้วุฒิ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มบริหารงานบุคคล
277 แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนชื่อใน ก.พ.7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
278 การย้ายขเาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
279 การย้ายขเาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
280 แบบฟอร์มการขอมีบัตรข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังคะ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
281 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
282 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
283 ประกาศแผนที่สถานที่สอบ รร.นครนายกวิทยาคม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
284 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
285 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
286 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
287 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
288 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
289 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
290 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ี 1 พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
291 นำเสนอการสร้างข้อสอบอัตนัย ฉบับที่ 4 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
292 นำเสนอการสร้างข้อสอบอัตนัย ฉบับที่ 3 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
293 นำเสนอการสร้างข้อสอบอัตนัย ฉบับที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
294 นำเสนอการสร้างข้อสอบอัตนัย ฉบับที่ 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
295 การขายทอดตลาดอาคาร /สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
296 การขายทอดตลาดอาคาร /สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
297 แบบฟอร์มการขอมีบัตรข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังคะ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
298 รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ต่อ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
299 รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
300 ขอเชิญส่งผลงานภาพวาดและเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ "ป่ารักษ์น้ำ" กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
301 การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
302 แบบขอรับเงินค่าตอบแทน "พ.ค.ศ." กลุ่มบริหารงานบุคคล
303 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
304 3.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
305 2.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
306 1.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
307 รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับความเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กลุ่มบริหารงานบุคคล
308 ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
309 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
310 การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
311 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
312 แบบฟอร์มการขอมีบัตรข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา (ให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังคะ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
313 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
314 แผนที่ รร.อนุบาล สนามสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
315 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
316 ประกาศผลการทดสอบนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
317 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ครั้งที่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
318 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
319 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล
320 การเลื่อนวิทยฐานะครูในสังกัด สพป.นครนายก กลุ่มบริหารงานบุคคล
321 ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
322 การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
323 กำหนดการออกประเมิน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
324 กำหนดการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ผู้ดูแลระบบ