ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายละออง เหนือเกาะหวาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์นางนกรณ์ชนก พรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนักนางสาวสุภาภรณ์ วงษ์เหรียญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายกว่าที่ ร.ต.วินัย หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุตธรรมารามนางลัดดาวัลย์ คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยนายจเร แดงโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคีนายเชาวลิต สีชัยลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8นางสาวกนกวรรณ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวานายธาตรี อินยะฤิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองทองทรายนายประชา มณีเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกานายมณีชัย ชูราษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามนายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่านนางศิริวรรณ เสนารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบกเขียวนางสาวรตนพร พนมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอนางพิชัย แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดตะเคียนนายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทรนางจารุวรรณ จันทะเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังปลาจีดนายปกรณ์ พวงดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรังนางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้นางปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
โรงเรียนวังทิพย์พันธารามนายสิทธิชัย คำเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหอยนายธีรพันธ์ ไทยมา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเจริญนางสาวกัญญาณัฏฐ พันธ์ผลไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชัยนายอัครเดช จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างนายไพบูลย์ คนเสงี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชรนายอัครเดช จันลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินหินแร่นางสาวพรดา อินทปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ้งเข่นางทรงศิลป์ สังออน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวนนายสมชาย ธูปเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกานางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาดนายชัยณรงค์ นาถิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปรางนางสาวพรธิดา บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู 2504นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพลี(ชุมชนวัดเกาะหวาย)นายสำเริง ทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะพิกุลนายสัมพันธ์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้วนายปรีชา ระวังจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อยนายอมฤทธิ์ อินทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองจรรยานางเสาวรภย์ ญาณสุธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)นายมณัฐฏ์ สุขปรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลางนายจำลอง เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนานายพรชัย โพเทพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะนายวรสิทธิ์ ญวนพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี
ผู้อำนวยการโรเรียนวัดท่าทรายนายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริกนายสมชาย นาคนัค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหัวนานางสาวภัทรมาส มีสุขดิลกพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม)นางสาวละอองดาว พรายงาม
ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธารามนายรัตนชัย วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินนายเสมอพงษ์ บำรุงจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรีนางสาวกุลณัฐ เหมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้องนางพรวิภา เชยกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยมนายจำเริญ พงษ์สมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยนายสมกฤษ บำรุงจิตต์
โรงเรียนวัดสะพานนายไพโรจน์ ศรีสว่าง
โรงเรียนวัดทางกระบือนายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันจามนายเอนก แก่นเผือก
อำนวยการโรงเรียนวัดเนินสะอาดนายชัยวัฒน์ จันทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33นายคมศักดิ์ หวารขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่างนางวิยะดา เขาพระจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรมนายเอนก แป้นกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวันนางดวงเดือน คงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อยนางสาวภัชรพร เจดีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรานายวิลาศ เสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง30นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะวากยาวนางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา73นายกิติพงษ์ ศิลาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเพิ่มนางสาววิรัชนี สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่นายสมศุักดิ์ มินศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดช้างนางบุษบา อามิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบนายสมชาย ทาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางนางบุญจิรา ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมอนว่าที่รอ รณกฤต รัตนสีทา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพลนางอรวรรณ อยู่ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวชนายรังสิวุฒิ ป่าโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แทนนายกำจาย เครื่องสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 31นายอาณัติ แซ่โค้ว
อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางคลอง30วันสันติธรรมราษฎ์บำรุง
นายอุทัย คำสุขสวัสดิ์นางพัทยา เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถนายชัยวัฒน์ โคกกระชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพลูรังสรรค์นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณนางพีรภาว์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรืองนายเสน่ห์ นิ่มเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทองนางรสิตา กุดแถลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียนนางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง23นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง22นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง22นางสาววรรณา เฮงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง17นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหกวานายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองครักษ์นางสาวสวรรค์ สมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง1นายปรีชา บุญรอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง24นางสาววศินี มุกดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงษ์นายสุวรรณ สีหาอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรุณรังษีนายสฤษดิ์ ดาวแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์นางพัชรินทร์ พืชสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอารีราษฎร์นายสุนทรหงษ์ วรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์นายสุขสันติ โพสุวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตารามนางสาวรัชนก คำวัจนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีนางมุกดา โชติธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์นางณัฐมน สุวานิโช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่นางปราณี วาดเขียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14นายวันชัย เกตุวัลห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนายจำเริญ พงษ์สมร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฏีเตี็ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฏีเตี็ยนางสาวเบญจมาภรณ์ ศรีชานิล
ผู้อำนายการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์นายเรืองสิริศักดิ์ โสบ้านบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทรายนายธนวัฒน์ เครือละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยนางสาวนันทิยา เชตุพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหุบเมยนายสิทธิ์ประภาน ไทยเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอยนางสาวนาตยา เวชมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนว่าที่ร.ต.หญิงศิริพร พันธ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังตูมนายวุฒิชัย พันธ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเหมืองนางวาสนา บานเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติวัฒนารามนางสาวธนภัทร จีรพรชัย
โรงเรียนหัวเขาแก้ว