ข้อมูลผู้อำนวยการกลุ่ม
ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์
ผู้อานายการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์นางจันจิรา นนท์พละ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนนางวารี เชื้ออาษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนางสาวนิพัชดา พวยอ้วน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์
ปฏบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร