ข้อมูลกลุ่มอำนวยการ
ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางวารี เชื้ออาษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางทวีพร คูสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายอรรคพล พวยอ้วน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ
พนักงานราชการนางสาวอัญชิสา บุญอินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางสาวนฤมล ไต่เมฆ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนางทองคำ คำเต็ม
พนักงานราชการ (แม่บ้าน)