ข้อมูลผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
ทำเนียบผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายเสรี ขามประไพ
ผอ.สพป.นครนายกนายอภิชัย ซาซุม
รองผอ.สพป.นครนายกนางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
รองผอ.สพป.นครนายกนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ
รองผอ.สพป.นครนายก