ข้อมูลกลุ่มกฏหมายและคดี
ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายสุรัตน์ สุขสำราญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดีนายจักริน มณี
นิติกรชำนาญการ