ทำเนียบคณะกรรมการติดตามฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายไพบูลย์ คนเสงี่ยม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ื้นฐานของรัฐนางสาวรัชนี ถีระวงษ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนายธนะบูลย์ สหัสสานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานนายระพีพงศ์ วิริยะกุลมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษานางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัยนายอนันต์ นาวิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมนายสุนทร เชยชืน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผลนางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา