ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก



นายเสรี ขามประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก



นายจำลอง เรียงศรีเจริญ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ื้นฐานของรัฐ



นายอนุรักษ์ ไวยศิลป์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน



นายวินัย อ่ำประเวทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาประฐมวัย



นายสวัสดิ์ เดชกัลยา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน



นางณัฏฐนันท์ นวนสำเนียง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล



นายบุญชิต รอดแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา



นายประเวช สุขประสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม



นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา