แสดงรายการ
ชื่อเอกสาร : ผลการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกอบ 1
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com
[X] ปิดหน้าจอนี้...