แสดงรายการ
ชื่อเอกสาร : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิ์ (e-bidding)
ครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
เอกสารประกอบ 1
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com
[X] ปิดหน้าจอนี้...