แสดงรายการ
ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน รูปแบบ CC1 จำนวน 4 ชุด
2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน รูปแบบ CC2 จำนวน 11 ชุด

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com
[X] ปิดหน้าจอนี้...