แสดงรายการ
ชื่อเอกสาร : แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 , ม.3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสถาบันภาษาอังกฤษ
ได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ศึกษานิเทศก์และเขตพื้นที่การศึกษา
ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
และ นำขึ้นเว็บไซต์ http://english.obec.go.th/english
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนทราบและให้นำแบบแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ในระดับชั้นเรียนที่เปิดสอน

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
เลขที่ 182/89 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com
[X] ปิดหน้าจอนี้...